Dokumenti

Mācību procesa organizēšanas kārtība Limbažu Valsts ģimnāzijā

Limbažu novada ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi

Limbažu novada ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Limbažu novada ģimnāzijas skolēnu padomes nolikums 

Limbažu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums