Dokumenti

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu un mācību procesa organizēšanai Limbažu Valsts ģimnāzijā

Mācību procesa organizēšanas kārtība Limbažu Valsts ģimnāzijā

Limbažu Valsts ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Limbažu novada ģimnāzijas skolēnu padomes nolikums 

Limbažu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums