Valsts pārbaudes darbu saraksts

vpd grafiks 2022 0

MK Noteikumi Nr. 158 par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā: https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-macibu-gada