ESF projekts

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 Limbažu novada ģimnāzijā

logoviaa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” noteikto, ar 2017. gada oktobri Limbažu novada ģimnāzija uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
  • pilnveidot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada oktobra līdz 2020. gada 31. augustam.

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece.

KARJERAS ATBALSTA PLĀNS 2018./2019. M.G. 

KARJERAS ATBALSTA PLĀNS 2017./2018. M.G.