Karjeras izglītība

Jautājumi pedagogam karjeras konsultantam

 

VEIKSMĪGA KARJERA NAV NEJAUŠĪBA, TĀ IR TAVA IZVĒLE!

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kurā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves – karjeras – veidošanā un plānošanā. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības darbiniekiem. Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātajai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

 • mācību priekšmetu stundās;
 • klases stundās;
 • individuālās un grupu nodarbībās;
 • ārpusstundu pasākumos;
 • mācību ekskursijās.

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu ģimenēm. Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Karjeras konsultanta uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī izpētīt dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast - ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Ekrānuzņēmums 2021-02-10 123518.jpg

GRIBU - tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem izglītojamajiem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku.

Lai pieņemtu pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.

VARU - tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis, - visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā - mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG - tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izglītojamajam izvēloties izglītības virzienu, ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/studējot vienā vai otrā programmā arodskolā, tehnikumā, koledžā, augstskolā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Karjeras vadības prasmes ir prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu un veiksmīgi darbotos izaicinošajā, mainīgajā darba vidē, tai skaitā:

 • sevis apzināšanās,
 • izpratne par mainīgo darba pasauli,
 • spēja uzņemties atbildību par savu karjeru un personisko attīstību,
 • spēja saskaņot attiecības starp darbu un mācībām visos dzīves posmos.

Lai jūsu mācības, profesijas apguve, profesionālā karjera un dzīve būtu veiksmīga, atcerieties cilvēka veiksmīgas pašrealizācijas noteikumus:

 • Domā par nākotni un gatavo to šodien!
 • Nezaudē laiku, dzīve ir ļoti īsa!
 • Galvenais mērķa sasniegšanā ir vēlēšanās un aktivitāte!
 • Nav nezināmu uzdevumu!
 • Nav problēmu – ir iespējas! Katra problēma paver mums iespēju to atrisināt!
 • Tu vari sasniegt visu, ko vēlies! Tāpēc izvirzi lielus un pievilcīgus mērķus!
 • Rūpējies par prātu, domā un mācies!
 • Uzvedies tā, kā uzvestos tas, par kādu tu gribētu būt!

LVĢ pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece