Pedagogiem

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS PEDAGOGIEM

            Lai nodrošinātu konkurētspēju Latvijas mainīgajā darba tirgū, aktuālas ir karjeras vadības prasmes. Saskaņā ar Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla skaidrojumu, karjeras vadības prasmes ir kompetenču (zināšanas, prasmes, attieksme) kopums, kas cilvēkiem jebkurā dzīves posmā ļauj veidot savu mācību un darba dzīvi. Zināšanas, prasmes un attieksme ir saistītas ar pašorganizētību un mācību un karjeras vadību.

Pašorganizētība – savu spēju un interešu pašizziņa, pašvērtēšana, sociālās prasmes un plānošana.

Mācību vadība – iesaistīšanās un dalība mācību procesā un izpratne par savu attieksmi pret mācībām un darbu.

Karjeras vadība – informācijas avotu izvēle, par mācību un darba iespējām iegūtās informācijas izvērtēšana, mācību un darba iespēju prasību analīze, kā arī iegūtās informācijas attiecināšana uz savu pašizziņu, ar karjeras saistītu lēmumu pieņemšana un sekmīga karjeras maiņa.

            Karjeras vadības prasmju apgūšana mācību procesā veicina:

 • iesaisti mācībās;
 • sekmju uzlabošanos un tālākvirzību izglītībā;
 • nodarbinātību un nodarbināmību;
 • profesionālās karjeras attīstību;
 • turpmāku izglītošanos.

“Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā”

Ieteikumi pedagogiem:

 • saskatīt, ka nav “sliktu skolēnu”, bet ir jomas, kas skolēnam padodas labāk, to ietekmē viņa personības tips un dabas dotie talanti;
 • pievērst uzmanību, kuros mācību priekšmetos skolēnam ir dotumi un visaugstākie sasniegumi;
 • kliedēt stereotipus par “veco labo” pieeju: skolēns ir labs, ja viņš gūst augstus sasniegumus visos mācību priekšmetos;
 • mudināt skolēnus maksimāli ieguldīt darbu savu dabas dotumu un stipro pušu attīstīšanā;
 • palīdzēt skolēnam izvērtēt savas gaidas un saprast, vai tas, ko “es gribu”, ir arī tas, ko “es spēju”;
 • izskaidrot skolēniem, ka pirmais solis karjeras izglītībā ir sevis izzināšana, kas ietver arī temperamenta apzināšanu, saprotot, ka katram temperamentam var pielāgot atbilstošu profesionālo jomu;
 • izskaidrot skolēniem, ka radoša pieeja ir viena no veiksmes atslēgām karjeras attīstībā jebkurā profesionālajā jomā, tādēļ radošuma izmantošana ir īpaši svarīga karjeras izglītības satura apguvē;
 • aicināt palīgā profesionāļus, kas pārzina karjeras vadības jomu.

I.Lemešonoka “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā”

Metodiskie materiāli:

 • KIPNIS metodikas:

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kipnis_metodiskie_materiali/

 • Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets "Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā":

https://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf

 • Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.
 • “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” Rokasgrāmata skolotājiem. I.Lemešonoka. Apgāds Zvaigzne ABC, 2018.

parprfo gramata

Sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem

Mērķis: rosināt mācību priekšmetu skolotājus identificēt karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos/programmās/stundu tēmās, iekļaut tās mācību procesā un aktualizēt karjeras atbalsta jautājumus caur mācību saturu skolēniem ikdienā, tādējādi pilnveidojot skolēnu prasmes veikt pašnovērtējumu, sasaistīt mācību procesā iegūstamās zināšanas ar izglītības iespējām un darba pasauli, kā arī pieņemt izsvērtus karjeras lēmumus.

PARAUGI:

 1. Matemātika 7.kl. Stundas temata paraugs: skaitlisko un algebrisko izteiksmju pielietojums dažādās dzīves jomās
  1.2 Matemātika 7.kl. Dažādās dzīves jomās: Tūrisms , BūvniecībaVeselībaDizainsEkonomika

 2. Digitālais dizains 10.kl. Stundas temata paraugs: vektorgrafika uzņēmējdarbībā